Menu button

Polityka prywatności

1. Definicje
1.1. Administrator – JUSTYNA WICHLIŃSKA, JAROSŁAW WICHLIŃSKI LEKARZE STOMATOLODZY, STOMATOLOGIA WICHLIŃSCY GORLICE SPÓŁKA PARTNERSKA,REGON: 523531340, NIP: 7382168422, nr KRS: 0000999549, e-mail: gorlice@stomatologiawichlinscy.pl.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.stomatologiawichlinscy.pl.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w
Polityce.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z portalu
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do
świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane
szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez
Użytkownika.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w portalu
Korzystanie z portalu
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez
Administratora:
• 3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści
gromadzonych w Portalu, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• 3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników,
a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
• 3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego
praw;
• 3.1.4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy
behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w
sekcji „MARKETING”.
Aktywność Użytkownika w Portalu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym
programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o
zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez
Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Portalu. Administrator
przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i
przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w
związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Formularze kontaktowe
3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy
kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z
Użytkownikiem. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane:
• 3.3.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• 3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez
Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. Marketing
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą
polegać na:
• 4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji
(reklama kontekstowa);
• 4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama
behawioralna);
• 4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych
przypadkach zawierają informacje handlowe;
4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie.
Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników
dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
Reklama kontekstowa
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do
Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Reklama behawioralna
4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem
plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do
Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie
danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem
tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na
wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać
w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi
cookies w ustawieniach przeglądarki.
4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5. Portale społecznościowe
5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w
mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym
w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług
oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu
społeczności związanej z marką.

6. Pliki cookies oraz podobna technologia
6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal. Cookies
zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin
Użytkownika w Portalu i dokonywanych przez niego czynności.
Cookies „serwisowe”
6.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty
świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
• 6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
(ang. user input cookies);
• 6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas
trwania sesji (ang. authentication cookies);
• 6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
• 6.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas
trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
• 6.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco
dłużej (ang. user interface customization cookies),
• 6.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart
cookies);
• 6.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym
cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu
korzystania z Portalu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania
Portalu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych
informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych
w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Cookies „marketingowe”
6.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do
Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet
itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach
marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią
konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez
wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do
zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania
wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane.

8. Uprawnienia użytkownika
8.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• 8.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie
żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o
celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane
osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
• 8.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych
danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
• 8.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy
dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub
uległy zmianie;
• 8.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie
nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
• 8.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania
operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą
oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny
ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na
dalsze przetwarzanie danych);
• 8.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w
związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której
one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie
przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne
możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
• 8.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
• 8.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w
każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną
mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
• 8.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą,
ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
• 8.1.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
• 8.2.1. w formie pisemnej na adres: ul.3 Maja 16, 38-300 Gorlice;
• 8.2.2. drogą e-mailową na adres:gorlice@stomatologiawichlinscy.pl.
8.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
• 8.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii
danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
• 8.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w
określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na
określony adres email, itp.);
• 8.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
8.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w
oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
8.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności
przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
8.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych
listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć
otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

9. Odbiorcy danych
9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej
podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Przekazywanie danych poza EOG
10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego
zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko
wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• 10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• 10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• 10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• 10.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie
Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych
11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez
niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i
jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.
11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Dane kontaktowe
12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail gorlice@stomatologiawichlinscy.pl lub adres
korespondencyjny ul.3 Maja16 38-300 Gorlice.

13. Zmiana polityki prywatności
13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUSTYNA WICHLIŃSKA, JAROSŁAW WICHLIŃSKI LEKARZE STOMATOLODZY, STOMATOLOGIA WICHLIŃSCY GORLICE SPÓŁKA PARTNERSKA, REGON: 523531340, NIP: 7382168422, nr KRS: 0000999549, e-mail: gorlice@stomatologiawichlinscy.pl.
2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
inspektor@stomatologiawichlinscy.pl, tel: 183530444.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie, danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.